مجموعه کتابهای دکتری علوم جغرافیا | انتشارات اندیشه ارشد

  • کتابهای آموزشی مرجع
  • جدول ضرایب آزمون
  • منابع مرجع
  • تجربه رتبه های برتر
  • اطلاعات ناب و کمیاب
  • دانلود سوالات آزمون

جدول عناوین دروس آزمون دکتری 1397 گروه علوم انسانی

 

2103 - جغرافیای سیاسی

2104 - جغرافیا و برنامه ریزی شهری

2105 - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

2106 - ژئومورفولوژی

2107 - آب و هواشناسی

2108 - سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی