آغاز ثبت نام آزمونهای استخدامی

آغاز ثبت نام آزمونهای استخدامی

تاریخ ثبت نام اینترنتی آزمونهای استخدامی دانشگاه ها,موسسات ,و پارکهای علم و فناوری وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری سال 1400اعلام شد.