مجموعه کتابهای مجموعه علوم تربیتی | انتشارات اندیشه ارشد

  • کتابهای آموزشی مرجع
  • جدول ضرایب آزمون
  • منابع مرجع
  • تجربه رتبه های برتر
  • اطلاعات ناب و کمیاب
  • دانلود سوالات آزمون

جدول رشته امتحانی مجموعه علوم تربیتی - 1117

عناوین دروس امتحانی: 1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی فرانسه)، 2- آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی 3- روان‌شناسی تربیتی، 4- روش‌ها و فنون تدریس، 5- مبانی اصول و فلسفه و تعلیم و تربیت 6- مدیریت آموزشی، 7- تکنولوژی آموزشی، 8- سنجش و اندازه‌گیری در تعلیم و تربیت 9- مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی، 10- نظارت و راهنمایی، 11- تعلیم و تربیت اسلامی، 12- آموزش و پرورش تطبیقی 13- روانشناسی رشد

 

رشته

گرایش

کد ضریب

ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس (از راست به چپ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1) برنامه‌ریزی درسی

-

1

2

2

2

3

2

2

0

1

3

0

0

0

0

2) تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

-

2

2

1

2

2

4

0

0

1

0

0

3

0

0

3) مدیریت آموزشی

-

3

2

2

0

2

2

3

0

0

2

3

0

0

0

4) آموزش و بهسازی منابع انسانی

-

4

2

2

0

2

2

3

0

0

2

2

0

0

0

5) تحقیقات آموزشی

-

5

2

3

2

0

2

0

0

2

0

0

0

0

0

6) ارزشیابی آموزشی

-

7) تکنولوژی آموزشی

-

6

3

2

2

3

0

0

4

2

2

0

0

0

0

8) مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش عالی

-

7

2

3

2

1

0

3

0

2

3

2

0

0

0

9) علوم تربیتی

1) آموزش و پرورش تطبیقی

8

2

2

0

3

3

0

0

0

2

0

0

2

2

2) آموزش و پرورش ابتدایی

3) آموزش و پرورش پیش‌دبستانی

10) فلسفه تعلیم و تربیت

آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان

2

2

1

2

2

4

0

0

1

0

0

3

0

0

11) برنامه‌ریزی آموزش

-

1

2

2

2

3

2

2

0

1

3

0

0

0

0

12) علوم شناختی

ذهن، مغز و تربیت

8

2

2

0

3

3

0

0

0

2

0

0

2

2