مجموعه کتابهای گروه علوم انسانی | انتشارات اندیشه ارشد

  • کتابهای آموزشی مرجع
  • جدول ضرایب آزمون
  • منابع مرجع
  • تجربه رتبه های برتر
  • اطلاعات ناب و کمیاب
  • دانلود سوالات آزمون
حدیث

حدیث

2,650,000 ریال

تفسیر

تفسیر

4,250,000 ریال

علوم قرآنی

علوم قرآنی

3,000,000 ریال

نظم فارسی

نظم فارسی

2,650,000 ریال

نثر فارسی

نثر فارسی

4,700,000 ریال

اقتصاد خرد

اقتصاد خرد

3,850,000 ریال

اقتصاد کلان

اقتصاد کلان

3,000,000 ریال

بخش عمومی

بخش عمومی

1,900,000 ریال

آمار

آمار

2,950,000 ریال

صرف و نحو

صرف و نحو

2,750,000 ریال

زبان شناسی

زبان شناسی

2,700,000 ریال

منطق

منطق

1,600,000 ریال

واژه شناسی

واژه شناسی

2,000,000 ریال

انواع ادبی

انواع ادبی

2,600,000 ریال

نقد ادبی

نقد ادبی

5,900,000 ریال

مدیریت مالی

مدیریت مالی

3,150,000 ریال

بازاریابی

بازاریابی

3,400,000 ریال

حسابرسی

حسابرسی

3,300,000 ریال

تاریخ اسلام

تاریخ اسلام

2,150,000 ریال

ریاضی و آمار

ریاضی و آمار

3,200,000 ریال

واژگان تافل

واژگان تافل

6,900,000 ریال

زبان فارسی

زبان فارسی

2,800,000 ریال

گرامر تافل

گرامر تافل

4,900,000 ریال

زبان شناسی

زبان شناسی

2,600,000 ریال

آزمون سازی

آزمون سازی

1,650,000 ریال

روش تدریس

روش تدریس

4,000,000 ریال

حسابرسی 1

حسابرسی 1

1,600,000 ریال